lessons

Wednesday, May 03, 2006

A. Subject Name: HEKASI VI

B. Lesson Reference No.: 4

C. Lesson Title: Populasyong Rural at Urban

D. Lesson Description: Napapahalagahan ang tao bilang mahalagang elemento ng estado

E. Learning Outcome:
Nailalarawan ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural.

F. Learning Presentation:
1. Balik-aral:
Anu-ano ang mga rehiyon ng ating bansa na may makapal na populasyon?
Saan ang mas kaunti ang populasyon?
2. Pangganyak:
Tingnan ang mga larawan sa web na ito.
http://gallery.hd.org/_exhibits/places-and-sights/US-CA-San-Francisco-urban-landscape-cars-crossroad-pedestrians-at-Sutter-mono-1-DHD.jpg
http://www.flamesonmytank.co.za/photos/rural-touring-sm.jpg
http://www.aieseconline.net/blogs/images/JoseParreira/book3aa.jpg
Paghahambingin ang mga larawan ng pook rural at pook urban.

G. Learning Activity:
1. Gamit ang mga larawan na nakita mo, isulat kung ano ang pagkakaiba ng pook rural at pook urban.
2. Bakit higit na marami at makapal ang populasyon sa pook urban kaysa pook rural?
3. Bakit patuloy ang paglaki ng populasyong urban sa Timog katagalugan? sa Metro Manila?

H. Learning Evaluation:
Sagutan ang mga tanong na nasa web na ito sa QUIZ 5 gamit ang class key na hekasi6 at password na vijade.
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/
I. Assignment:
Iguhit ang mga pook urban at pook rural.

A. Subject Name: Makabayan (HEKASI VI)

B. Lesson Reference No.: 3

C. Lesson Title: Katangian ng Bansang Demokratiko

D. Lesson Description:
Makikilala ang katangian ng bansang demokratiko
E. Learning Outcome:
Nakikilala ang katangian ng isang bansang demokratiko
F. Learning Presentation:
Balik-aral:
Sino ang namumuno sa barangay ninyo? Sa bayan? Sa ating bansa?

Paglalahad:
1.Tunghayan ang mga nasa web na ito upang malaman ang iba't-ibang katangian ng pamahalaang demokratiko.
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-viollet-le-duc/Pge18CVL/elections_cvl_1b.jpg
http://www2.lhric.org/POCANTICO/5ggovernment/sld028.htm
http://www.dailyexcelsior.com/01oct14/page3.jpg
http://www.kubatana.net/images/press_freedom.jpg
http://www.state.gov/cms_images/030624_rights_600.jpg
Anu-ano ang mga katangian ng pamahalaang demokratiko?
G. Learning Activity:
1. Batay sa nakita ninyong mga larawan, gumawa ng talata na nagpapaliwanag sa mga larawan.
2. Isulat sa papel ang katangian ng pamahalaang demokratiko.
3. Tunghayan ang nasa web na ito.
http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/060422/ids_photos_wl/r2263082873.jpg
Sa palagay mo, nagpapakita ba ng kalaayan sa karapatang pantao ang nasa larawan?
Isulat sa papel ang iyong sagot.
H. Learning Evaluation:
Sagutan ang pasulit QUIZ 4 sa website na ito gamit ang class key na heksi6 at password na vijade.
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

I. Assignment:
Gumupit ng balita sa diyaryo ukol sa katangian ng pamahalaan ng ating bansa.
Gumawa ng album ng mga larawan na nagpapakita na ang mga Pilipino ay malaya
.

Tuesday, May 02, 2006

A. Subject Name: MAKABAYAN (HEKASI VI)

B. Lesson Reference: No. 2

C. Lesson Title:
Mga Uri ng Likas na Yaman

D. Lesson Description
Napapahalagahan ang matalinong pagpapasiya sa paggamit ng likas na yaman.

E. Learning Outcomes:
Natutukoy ang mga likas na yaman ng bansa
Naipapakita ang pagkamaparaan at pagkamalikhain sa paggamit ng iba't ibang bagay ng pagagawang Eco-collage buhat sa likas na yaman.

F. Learning Presentation:

Balik-aral:
Anu-ano ang bumubuo sa topograpiya ng bansa?
Isulat sa papel ang sagot.
Paglalahad:
1.Alamin ang iba't ibang uri ng likas na yaman sa pamamagitan ng web na ito.
http://www.nz-landscapes.co.nz/photos/Landforms-Lindis-Pass.jpg
http://mofeeddamen.jeeran.com/New_Folder/forests045.jpg
http://www.ostic.com/oz04/images/Animals_06.jpg
http://www.astro.umd.edu/~vogel/peru/Dick/Iquitos/sm_11507-Herbal_Medicines.jpg
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&q=corals&itag=crv
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&q=fishes&itag=crv
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&q=fruits&itag=crv
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&q=vegetables&itag=crv&o=12
Sagutin ang mga tanong sa kalahating papel.
Anu-ano ang bumubuo sa likas na yaman ng bansa?
Anu-anong produkto ang nakukuha natin sa kagubatan? sa tubig? sa lupa? mineral?
Paano natin mapangalagaan ang mga likas na yaman?

2. Ilagay sa tamang pangkat ang mga nakikitang larawan kung ito ay makikita sa kapatagan, karagatan, kagubatan, at mineral. Isulat sa papel ang sagot.

http://7art-screensavers.com/screenshots/sea-creatures/sea-shell.jpg
http://www.ckrumlov.cz/obr/region/firmy/5019b.jpg
http://jeltsch.org/images/minerals.jpg
http://www.indiana.edu/~geol105/images/gaia_chapter_5/granitic_minerals.jpeg
http://www.swaraj.org/shikshantar/images/farming1.jpg
http://www.nal.usda.gov/afsic/csa/veg.jpg
http://alexkorol.home.comcast.net/references/fish/swimmer_crab.jpg
http://people.whitman.edu/~yancey/rattail2.JPG
http://www.calm.wa.gov.au/national_parks/photos/tuart_forest_possum.jpg
http://www.jigcardgallery.com/JigCard/icaPuzStore/Agriculture2Part1.jpg
http://wp.li.ru/flowers/flowers_025.jpg
3. Maghanap ng mga larawan na na nagpapakita ng mga uri ng likas na yaman sa iba't-ibang website.

H. Learning Evaluation:
Sagutan ang mga tanong sa web na ito sa QUIZ 3 gamit ang class key na hekasi6 at password na vijade.
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

I. Assignment:

Gumawa ng Eco-collage buhat sa likas na yaman.

Monday, May 01, 2006

A. Subject Name: HEKASI 6

B. Lesson Reference No. : 1

C. Lesson Title: Epekto ng Pandaruyuhan

D. Lesson Description:
Napahalagahan ang tao bilang mahalagang elemento ng estado.

E. Learning Outcome:
Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan.

F. Learning Presentation:

1. Tingnan ang mga larawan na nasa web na ito.
http://www.interpares.ca/photos/p-migration.jpg
http://news.bbc.co.uk/olmedia/1000000/images/_1003324_migration300.jpg
Anu-ano ang nakikita ninyo sa larawan?
Bakit lumilipat o nandarayuhan kayo sa lugar na tinitirhan ninyo ngayon?
2. Tingnan ang mga larawan at basahin ang mga detalye.
http://www.worldvision.com.au/onebigvillage/content.asp?topicID=10
Ano ang magiging epekto sa ating pamumuhay kung magiging permanente ang pandarayuhan ng taga ibang lugar?
Ano ang epekto ng pandarayuhan sa lugar na nilisan? Sa lugar na nilipatan?

G. Learning Activity:

Sagutan ang mga tanong.
Bakit nagsisikap ang mga tao na umunlad ang kanilang kabuhayan?
Lumiliit ang populasyon ng isang lugar na nilisan at dumarami ang populasyon
ng mga nilipatan, ano ang epekto ng pandarayuhan sa pamumuhay ng tao sa
sa bansa?

H. Learning Evaluation:
Sagutan ang mga tanong sa web na ito gamit ang class key na hekasi6 at password na vijade na may pamagat na Epekto ng Pandarayuhan.
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

I. Assignment:

Gumawa ng album tungkol sa pandarayuhan.

Thursday, April 27, 2006

A. Subject Name:(MAKABAYAN) HEKASI 6

B. Lesson Reference: 1
C. Lesson Title: Katangian ng Populasyon

D. Lesson Descripition:

Napapahalagahan ang tao bilang mahalagang elemento ng estado

E.Learning Outcome:
Nakikilala ang mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag-unlad ng bansa.
F. Learning Presentation:
1. Tingnan ang mga larawan na makikita sa mga website na ito.
http://gambiahelp.org/Images/photos/family.jpg
http://www.uvm.edu/~outreach/ASOPWebPages/Lnicklg2.jpg
http://www.ifad.org/photo/images/10100_c13s.jpg
http://www.ifad.org/photo/images/10100_c13s.jpg
2. Anu-ano ang katangian ng populasyon?
3. Ano ang kaugnayan ng mabilis na paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng ating bansa?


H. Learning Evaluation:

Sagutan ang mga tanong sa web na ito sa QUIZ 1 gamit ang class key na hekasi6 at password na vijade

http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

I. Assignment:
Pangkatang gawain.
Gumawa ng isang duladulaan tungkol sa mga paraan kung paano mahahadlangan ang pagdami ng populasyon sa bansa.